Novinky

STAŇ SA FANÚŠIKOM NA FACEBOOKU A VYHRAJ AUTO!

Pripravili sme si pre Vás naozaj jednoduchú súťaž, ktorá Vám prinesie nové zážitky v podobe inovatívnych modelov Peugeot e-208 alebo najnovšieho prírastku Peugeot 308 NEW.

Je to naozaj jednoduché

Staňte sa našim fanúšikom na našej facebookovej stránke a komentárom si vyberte model značky Peugeot, ktorý by ste chceli vyhrať na víkend s plnou nádržou.
Spomedzi komentujúcich vyberieme jedného šťastlivca, ktorý si od nás prevezme výhru, ktorú si sám vybral a bude tak môcť medzi prvými otestovať najnovšie "vychytávky" z dielne PEUGEOT.
Súťaž nájdete tu: SÚŤAŽ
Skôr ako sa zapojíte do súťaže, nezabudnite si prečítať pravidlá!

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže


„Vyhraj auto na víkend s plnou nádržou“
PREAMBULA PRAVIDIEL
Tieto pravidlá upravujú práva a povinnosti súťažiacich a subjektov zúčastnených na
spotrebiteľskej súťaži s názvom „Vyhraj auto na víkend“, realizovanej ako propagačná súťaž
v zmysle ustanovenia § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným záväzným dokumentom podrobne
upravujúcim podmienky Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).
Článok I.
Organizátor Súťaže
1.1. Organizátorom a usporiadateľom Súťaže je obchodná spoločnosť AUTO - RÁCZ s.r.o.
so sídlom Kalnická cesta 16, 934 01 Levice, Slovenská republika, IČO:
45 720 355, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra., oddiel: Sro,
vložka č.: 27440/N, ktorá v Leviciach na Kalnickej ceste 16 prevádzkuje predaj a servis vozidiel (ďalej len
„Organizátor“).
Článok II.
Miesto a čas konania Súťaže
2.1. Súťaž sa uskutoční výlučne prostredníctvom internetovej stránky www.facebook.com
2.2. Súťaž bude prebiehať v termíne od 12.01.2022 do 26.01.2022 (ďalej len „Čas konania
Súťaže“). Po uplynutí Času konania Súťaže sa všetky propagačné materiály Organizátora
týkajúce sa Súťaže stávajú neplatnými.
Článok III.
Podmienky Súťaže
3.1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
ktorá dovŕšila 18 rokov veku, je plne spôsobilá na právne úkony (ďalej len „Súťažiaci“) a splnila
všetky ďalšie podmienky Súťaže uvedené v tomto článku Pravidiel (ďalej len „Podmienky
Súťaže“).
3.2. Podmienky Súťaže sú nasledovné:
3.2.1. do Súťaže sa môže zapojiť každá osoba, ktorá je v Čase odovzdania výhry držiteľom vodičského
oprávnenia skupiny "B" minimálne 2 roky a
3.2.2. na internetovej stránke www.facebook.sk "lajkom pre stránku" , komentárom pod príspevok alebo zdieľaním príspevku na svojej nástenke
vyjadrí svoj úmysel zúčastniť sa na tejto spotrebiteľskej súťaži a vyjadrí svoj súhlas s týmito
Pravidlami vrátene pravidiel spracovania osobných údajov.
3.2.3. Súťažiaci sa môže zapojiť do Súťaže "lajkom pre stránku" https://facebook.com/peugeotlevice, následne
komentárom pod súťažný príspevok tak, že vyberie jednu z dvoch možností.
3.2.4. Súťažiacimi nemôžu byť osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom obdobnom
právnom vzťahu k Organizátorovi alebo k osobám, ktoré sa podieľajú na
organizovaní Súťaže, ako ani osoby im blízke definované v zmysle ustanovenia § 116
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Občiansky zákonník“).
Článok IV.
Výhra v Súťaži
4.1. Súťažiaci môže na základe výsledkov žrebovania vyhrať Auto Peugeot e-208 alebo Auto
Peugeot 308 NEW s plnou nádržou na ľubovoľný víkend po predchádzajúcej dohode termínu s Organizátorom. (ďalej len „Výhra“).
4.2. Súťažiaci berie na vedomie, že vyobrazenie Výhry na reklamných a propagačných
materiáloch Organizátora (letáky, plagáty, webová stránka a pod.) nemusí presne zodpovedať
skutočnej podobe Výhry. ( farba, výbava )
4.3. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť Výhru za iný typ vozidla obdobného typu
a zodpovedajúcej hodnoty. Žiadnu Výhru nie je možné zameniť za hotovosť, ani požadovať
vydanie inej Výhry, ako je určená Organizátorom v súlade s Pravidlami.
4.4. Výhru si výherca prevezme v spoločnosti AUTO - RÁCZ s.r.o. so sídlom Kalnická cesta 16, 934 01 Levice,
pričom nevyhnutnou podmienkou uplatnenia Výhry je podpis Zmluvy o zapožičaní vozidla medzi
výhercom a spoločnosťou AUTO - RÁCZ s.r.o.
4.5. Výhru v tejto Súťaži nie je v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka možné
súdne vymáhať. Výmena Výhry za peniaze v hotovosti alebo za iné nepeňažné plnenie je
vylúčená.
4.6. Výhry, ktoré získavajú výhercovia v Súťaži predstavujú Výhry pred zdanením. Výherca
zodpovedá za splnenie svojich daňových a iných odvodových povinností plynúcich mu
z prevzatej Výhry. V zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“) Organizátor oznámi Výhercovi
hodnotu nepeňažnej výhry. Nepeňažná výhra je podľa Zákona o dani z príjmov ostatným
príjmom a podlieha dani z príjmov pokiaľ jej hodnota presahuje sumu 350 € (slovom:
tristopäťdesiat EUR).
Článok V.
Žrebovanie a odovzdávanie Výhry
5.1. Organizátor dňa 26.01.2022 po 00:00 hod (ďalej len „Deň žrebovania“) uzavrie súťaž a najneskôr do 31.1.2022
vyžrebuje výhercu náhodným elektronickým výberom spomedzi komentujúcich, ktorí splnili podmienky súťaže z bodu 3.2 (ďalej len „Výherca“).
5.2. Výherca bude uverejnený na internetovej stránke Organizátora: www.peugeotlevice.sk a na stránke www.facebook.com/peugeotlevice.
Následne bude aj kontaktovaný Organizátorom.
5.3. V prípade, ak sa Organizátorovi nepodarí skontaktovať s Výhercom do jedného týždňa
odo dňa vyžrebovania, nebude cena odovzdaná.
5.4. Ak sa výhru nepodarí odovzdať Výhercovi najneskôr do 30.06.2022 alebo si ju
oprávnená osoba do 30.06.2022 nevyzdvihne, Výhra bez náhrady prepadá.
Článok VI.
Súhlasy so spracovaním osobných údajov
Súhlas na použitie prejavov osobnej povahy
6.1. Súťažiaci zúčastnením sa vyjadruje svoj súhlas s Pravidlami Súťaže, pričom
súhlasí, že ich bude v plnej miere dodržiavať.
6.3. Zoznam a rozsah osobných údajov
Súťažiaci udeľuje Organizátorovi Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a to najmä
meno-nickname na stránke www.facebook.com a na stránke www.peugeotlevice.sk (ďalej len „Osobné údaje“).
V zmysle § 16 ZoOOÚ je Súťažiaci povinný uviesť len pravdivé Osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov.
6.4. Účel poskytnutia Súhlasov/spracovania Osobných údajov
Organizátor bude spracúvať Osobné údaje na základe udeleného Súhlasu za účelom zapojenia
Súťažiaceho do Súťaže, možnosti preverenia platnej účasti Súťažiaceho v Súťaži, evidencie
Súťažiacich, informovania o priebehu Súťaže, vyhodnotenia Súťaže, komunikácie s Výhercom,
odovzdania Výhry Výhercovi, zverejnenia mena a priezviska Výhercu na webstránke
Organizátora.
Organizátor bude takto poskytnuté Osobné údaje Súťažiaceho spracúvať v Informačnom
systéme „Spotrebiteľská súťaž.“
6.5. Čas platnosti Súhlasu/odvolanie Súhlasu
Organizátor bude spracúvať Osobné údaje Súťažiaceho, ako dotknutej osoby v zmysle ZoOOÚ, na
základe udeleného Súhlasu najviac po dobu 1 roka odo dňa ukončenia Súťaže.
Súťažiaci udeľuje Organizátorovi Súhlas dobrovoľne a môže ho kedykoľvek bezplatne odvolať
zaslaním emailovej žiadosti na adresu Organizátora: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Odvolanie Súhlasu
je účinné okamihom jeho doručenia Organizátorovi.
6.6. Poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť Osobné údaje
Organizátor môže spracúvať Osobné údaje len na základe priamo vykonateľného právne
záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
ustanovení ZoOOÚ alebo iného osobitného zákona, alebo na základe súhlasu Súťažiaceho, ako
dotknutej osoby.
Ak sa na spracúvanie Osobných údajov neuplatňuje § 10 ZoOOÚ, je Organizátor oprávnený
spracúvať Osobné údaje len so súhlasom Súťažiaceho. Udelenie Súhlasu zo strany Súťažiaceho je
dobrovoľné, Organizátor si nesmie Súhlas vynucovať a ani ich podmieňovať hrozbou
odmietnutia zmluvného vzťahu, služby alebo tovaru.
6.7. Oprávnená osoba
Organizátor spracúva Osobné údaje Súťažiaceho prostredníctvom oprávnených osôb, ktoré sú
v pracovno-právnom vzťahu s Organizátorom (ďalej len ako „Oprávnené osoby“), a ktoré boli
poučené podľa § 21 ZoOOÚ o právach a povinnostiach ustanovených ZoOOÚ a o zodpovednosti
za ich porušenie. Oznámenie totožnosti Oprávnených osôb, ktoré získavajú Osobné údaje
Súťažiaceho v mene Organizátora, ako aj všetky informácie o podmienkach spracúvania
Osobných údajov, môže Súťažiaci získať u Organizátora na základe písomnej žiadosti zaslanej
Organizátorovi na adresu jeho sídla.
6.8. Cezhraničný prenos Osobných údajov
Organizátor informuje Súťažiaceho, že sa nepredpokladá cezhraničný prenos Osobných údajov
do tretích krajín.
6.9. Poskytovanie Osobných údajov tretím stranám/sprístupnenie Osobných údajov
okruhu príjemcov
Organizátor informuje Súťažiaceho, že jeho Osobné údaje môžu byť po ich poskytnutí Súťažiacim
v súlade so ZoOOÚ poskytnuté tretím stranám a/alebo príjemcom, ako subjektom
spolupracujúcim s Organizátorom pri realizácii Súťaže a vykonávaní marketingových aktivít
(osobitne reklamné a marketingové agentúry a pod.).
Ku dňu vyhlásenia Súťaže Organizátor neposkytuje ani nesprístupňuje Osobné údaje príjemcom
a/alebo tretím stranám, s výnimkou prípadov, kedy povinnosť poskytnúť a/alebo sprístupniť
Osobné údaje ukladá Organizátorovi všeobecne záväzný právny predpis a/alebo ak je
poskytnutie či sprístupnenie Osobných údajov dohodnuté medzi Organizátorom a Súťažiacim,
ako dotknutou osobou.
6.10. Zverejnenie Osobných údajov
Organizátor informuje Súťažiaceho, že v prípade Výhry v Súťaži budú zverejnené jeho Osobné
údaje v rozsahu meno a priezvisko Výhercu, a to na internetovej stránke Organizátora:
www.peugeotlevice.sk a/alebo v iných médiách v rámci propagačnej a mediálnej kampane Organizátora
výlučne v súvislosti so Súťažou. Súťažiaci udelením Súhlasu výslovne súhlasí s prípadným
zverejnením jeho Osobných údajov za podmienok uvedených v tomto bode Pravidiel.
6.11. Poučenie o právach Súťažiaceho ako dotknutej osoby
Súťažiaci, ako dotknutá osoba v zmysle ZoOOÚ, má právo na základe písomnej žiadosti od
Organizátora vyžadovať najmä:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú Osobné údaje o ňom spracúvané,
b) informácie o spracúvaní Osobných údajov v informačnom systéme Organizátora,
c) presné informácie o zdroji, z ktorého Organizátor získal jeho Osobné údaje na
spracúvanie, zoznam jeho Osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
d) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych Osobných
údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) likvidáciu jeho Osobných údajov,
f) blokovanie jeho Osobných údajov z dôvodu odvolania Súhlasu pred uplynutím času jeho
platnosti.
Súťažiaci má ďalej právo u Organizátora na základe písomnej žiadosti namietať voči:
a) spracúvaniu jeho Osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané
na účely priameho marketingu bez jeho Súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu Osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku,
c) poskytovaniu Osobných údajov na účely priameho marketingu.
Súťažiaci má pri podozrení, že jeho Osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, právo podať Úradu
na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
Všetky práva Súťažiaceho, ako dotknutej osoby, sú podrobne vymedzené v § 28 ZoOOÚ.
6.12. Súhlas na použitie prejavov osobnej povahy
Súťažiaci účasťou v Súťaži udeľuje Organizátorovi tiež súhlas v zmysle § 12 ods. 1 Občianskeho
zákonníka na bezodplatné použitie jeho fotografie vyhotovenej Organizátorom pri odovzdávaní
Výhry, a to na účely jej zverejnenia (spolu s menom a priezviskom Výhercu) na internetovej
stránke Organizátora www.peugeotlevice.sk a/alebo v inom médiu v rámci propagačnej a mediálnej
kampane Organizátora výlučne v súvislosti so Súťažou. ( facebook a instagram )
Článok VII.
Dostupnosť a zmeny Pravidiel Súťaže
7.1. Pravidlá Súťaže sú v Čase konania Súťaže dostupné na stránke www.peugeotlevice.sk.
Podľa uváženia Organizátora budú jeho zákazníci informovaní o prebiehajúcej Súťaži aj prostredníctvom
reklamných a propagačných materiálov Organizátora, prípadne prostredníctvom vybraných médií.
7.2. Organizátor si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny Pravidiel kedykoľvek počas trvania
Súťaže, vrátane zmeny času jej konania, jej predčasného ukončenia alebo zrušenia, a to aj bez
udania dôvodu a poskytnutia náhrady, pričom Organizátor nie je v týchto prípadoch povinný
poskytnúť Súťažiacim žiadne odškodnenie alebo náhradné plnenie.
Článok VIII.
Osobitné ustanovenia
8.1. V prípade porušenia Pravidiel Súťaže si Organizátor vyhradzuje právo bez upozornenia vylúčiť
daných Súťažiacich zo Súťaže. Vylúčení budú najmä tí Súťažiaci, ktorí akýmkoľvek spôsobom
porušia Podmienky Súťaže alebo sa pokúsia súťaž manipulovať.
8.2. Organizátor nezodpovedá Súťažiacim a/alebo Výhercovi za škody vzniknuté v dôsledku
poskytnutia nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych Osobných údajov alebo škody
vzniknuté neprevzatím Výhry vyžrebovaným Výhercom za podmienok uvedených v týchto
Pravidlách.
8.3. Organizátor nehradí Súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich
účasťou v Súťaži, resp. v súvislosti s Výhrou v Súťaži.
8.4. V prípade rozporu medzi textom skrátených pravidiel Súťaže uvedeným v ktoromkoľvek
informačnom a/alebo propagačnom materiáli Organizátora prezentujúcim túto Súťaž a textom
týchto úplných Pravidiel, majú prednosť príslušné ustanovenia týchto Pravidiel.
8.5. V prípade akéhokoľvek sporu vzniknutého v súvislosti so Súťažou bude konečné
a záväzné rozhodnutie Organizátora.
8.6. Ďalšie podmienky Súťaže a právne vzťahy vzniknuté na základe tejto Súťaže sa riadia
právnym poriadkom Slovenskej republiky.
V Leviciach, dňa 10.01.2022
AUTO - RÁCZ s.r.o

Kontaktné údaje

 • AUTO - RÁCZ s.r.o.
 • Kalnická cesta 16
  934 01 Levice
 • IČO: 45720355
 • DIČ: 2023100200
 • IČ DPH: SK2023100200

Otváracia doba

 • Pondelok: 07:00 - 16:00
 • Utorok: 07:00 - 16:00
 • Streda: 07:00 - 16:00
 • Štvrtok: 07:00 - 16:00
 • Piatok: 07:00 - 16:00
 • Sobota: zatvorené
 • Nedeľa: zatvorené

Kontakty

 • Predaj nových vozidiel
 • 036 / 6350 350
  0905 403 916
 • predaj (@) peugeotlevice.sk
 • Servis
 • 036 / 6350 354
  0905 479 651
 • servis (@) peugeotlevice.sk


Vytvorila digitálna agentúra MW media s.r.o. - tvorba web stránok | www.123web.sk